СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Глушенкова А.А.
кандидат географічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Державного університету телекомунікацій
Лазоренко Л.В.
кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри менеджменту
Державного університету телекомунікацій

У статті розглянуто сутність розвитку. Досліджено найбільш відомі тлумачення розвитку підприємства. Розкрито характерні риси та проблеми розвитку підприємства. Проаналізовано основні тенденції розвитку телекомунікаційних підприємств. Визначено основні напрями діяльності телекомунікаційних підприємств в сучасних умовах, що забезпечуватимуть їх стабільний розвиток.
Ключові слова: розвиток, тенденції, телекомунікаційні підприємства, послуги, ресурси, сфера інформації та телекомунікацій.

Глушенкова А.А., Лазоренко Л.В. СУТЬ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

В статье рассмотрена суть развития. Исследованы наиболее известные определения развития предприятия. Раскрыты характерные черты и проблемы развития предприятия. Проанализированы основные тенденции развития телекоммуникационных предприятий. Определены основные направления деятельности телекоммуникационных предприятий в современных условиях, которые будут обеспечивать их стабильное развитие.
Ключевые слова: развитие, тенденции, телекоммуникационные предприятия, услуги, ресурсы, сфера информации и телекоммуникаций.

Glushenkova A.A., Lazorenko L.V. ESSENCE AND MAIN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF
TELECOMMUNICATION ENTERPRISES OF UKRAINE

Essence of development is considered in the article. The most well-known interpretations of development of enterprise are investigated in the article. The personal touches and problems of development of enterprise are exposed. Basic progresses of telecommunication enterprises trends are analyzed. Basic directions of activity of telecommunication enterprises are certain in modern terms that will provide them for stable development.
Key words: development, tendencies, telecommunication enterprises, services, resources, sphere of information and telecommunications.

Завантажити статтю (pdf)