ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ

Гарматюк О.В.
викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом
Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини

Розглянуто основні напрями здійснення збутової політики організації. Завдяки правильно обраній політиці збуту й оптимізованим збутовим процесам можна боротися за збільшення частки ринку і конкурентні переваги. Проаналізовано вагомість інформаційного забезпечення для проведення прогнозування збуту продукції. Виявлено значущість маркетингової інформації для отримання кращих результатів управління збутовою діяльністю організації.
Ключові слова: збут, прогнозування, інформація, політика збуту, елементи управління, маркетингова діяльність.

Гарматюк Е.В. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СБЫТА ПРОДУКЦИИ

Рассмотрены основные направления осуществления сбытовой политики организации. Благодаря правильно выбранной политике сбыта и оптимизированным сбытовым процессам можно бороться за увеличение доли рынка и конкурентные преимущества. Проанализирована значимость информационного обеспечения для проведения прогнозирования сбыта продукции. Обнаружена значимость маркетинговой информации для получения лучших результатов управления сбытовой деятельностью организации.
Ключевые слова: сбыт, прогнозирование, информация, политика сбыта, элементы управления, маркетинговая деятельность.

Garmatiuk O.V. FORMATION OF INFORMATION SECURITY FORECASTING SALE OF PRODUCTS
The main directions of sales organization policy implementation are considered. With the right choice of sales policies and optimized marketing processes, you can fight for increasing market share and competitive advantage; the importance of information provision for forecasting of sales of products is analyzed; revealed the importance of marketing information for obtaining better management results marketing activities of the organization.
Keywords: sales, forecasting, information, sales policy, control elements, marketing activity.

Завантажити статтю (pdf)