ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Бугай В.З.
кандидат економічних наук,
професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Запорізького національного університету
Бурка М.Г.
аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Запорізького національного університету

У статті розглянуто основні трактування економічної сутності терміна «антикризове управління підприємством». Обґрунтовано, що важливим інструментом антикризового управління є теорія життєвого циклу підприємства. Виявлено, а також проаналізовано основні фази життєвого циклу підприємства. Запропоновано менеджменту підприємств враховувати основні проблеми, що характерні для кожної фази життєвого циклу, з метою розроблення та реалізації запобіжних заходів щодо виникнення кризової ситуації.
Ключові слова: підприємство, криза, антикризове управління, життєвий цикл підприємства, фаза життєвого циклу підприємства, нормальні проблеми, аномальні проблеми.

Бугай В.З., Бурка М.Г. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В статье рассмотрены основные трактовки экономической сущности «антикризисное управление предприятием». Обосновано, что важным инструментом антикризисного управления является теория жизненного цикла предприятия. Выявлены, а также проанализированы основные фазы жизненного цикла предприятия. Предложено менеджменту предприятий учитывать основные проблемы, характерные для каждой фазы жизненного цикла предприятия, с целью разработки и реализации упреждающих мер относительно возникновения кризисной ситуации.
Ключевые слова: предприятие, кризис, антикризисное управление, жизненный цикл предприятия, фаза жизненного цикла предприятия, нормальные проблемы, аномальные проблемы.

Bugai V.Z., Burka M.G. LIFE CYCLE AS A TOOL OF ENTERPRISE ANTI-CRISIS MANAGEMENT
The article deals with the main interpretations of the economic essence of the term “crisis management of the enterprise”. It is substantiated that an important tool of crisis management is the theory of the life cycle of an enterprise. The basic phases of the enterprise life cycle were identified and analyzed. It is proposed that enterprise management take into account the main problems that are characteristic of each phase of the life cycle, in order to develop and implement preventive measures for the emergence of a crisis situation.
Key words: enterprise, crisis, crisis management, life cycle of the enterprise, phase of the enterprise life cycle, normal problems, abnormal problems.

Завантажити статтю (pdf)