ОЦІНКА ОПТИМІЗАЦІЙНОГО ЕФЕКТУ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Борисяк О.В.
здобувач
Тернопільського національного економічного університету

У статті проаналізовано вплив закономірностей оптимізаційного розвитку підприємств на управління персоналом. Встановлено, що планування кадрової політики на підприємствах, а також проведення відбору інноваційних технологій формування персоналу ускладнюються вирішенням двох взаємопов’язаних завдань, таких як максимізація прибутку від впровадження цих технологій, спрямованих на розкриття потенціалу працівників, і мінімізація витрат на формування персоналу. Запропоновано комплексний методологічний алгоритм оцінки оптимізаційного ефекту технологій формування персоналу підприємств, складовими якого є проведення аналізу критеріїв оптимізації формування персоналу і критеріїв оптимізації технологій формування персоналу, фінансових результатів діяльності підприємства, кореляційного зв’язку між показниками продуктивності праці та витратами на технології формування персоналу.
Ключові слова: система управління персоналом, оптимізаційний підхід, стратегія оптимізаційного розвитку, принцип оптимізації, оптимізаційний ефект, інноваційні технології, оптимізаційні технології, економіка спільної участі.

Борисяк Е.В. ОЦЕНКА ОПТИМИЗАЦИОННОГО ЭФФЕКТА ТЕХНОЛОГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье проанализировано влияние закономерностей оптимизационного развития предприятий на управление персоналом. Установлено, что планирование кадровой политики на предприятиях, а также проведение отбора инновационных технологий формирования персонала осложняются решением двух взаимосвязанных задач, таких как максимизация прибыли от внедрения этих технологий, направленных на раскрытие потенциала работников, и минимизация затрат на формирование персонала. Предложен комплексный методологический алгоритм оценки оптимизационного эффекта технологий формирования персонала предприятий, составляющими которого являются проведение анализа критериев оптимизации формирования персонала и критериев оптимизации технологий формирования персонала, финансовых результатов деятельности предприятия, корреляционной связи между показателями производительности труда и расходами на технологии формирования персонала.
Ключевые слова: система управления персоналом, оптимизационный подход, стратегия оптимизационного развития, принцип оптимизации, оптимизационный эффект, инновационные технологии, оптимизационные технологии, экономика совместного потребления.

Borysiak O.V. ASSESSMENT OF OPTIMIZATION EFFECT OF TECHNOLOGIES OF PERSONNEL
FORMATION OF ENTERPRISES

The article analyzes the impact of features of optimization development of enterprises on personnel management. Deduced that personnel policy planning at enterprises and selection of innovative technologies of personnel formation depend on the solution of two interrelated tasks. First one is maximizing the profit of implementation of these technologies and second one is minimizing the costs of personnel formation. The complex methodological algorithm of assessment of optimization effect of technologies of personnel formation of enterprises is proposed. It includes the analysis of optimization criteria’s of personnel formation and optimization criteria’s of technologies of personnel formation, financial results of enterprises, correlation between the indicators of labor productivity and the costs of technology of personnel formation.
Key words: personnel management system, optimization approach, strategy of optimization development, principle of optimization, optimization effect, innovative technologies, optimization technologies, sharing economy.

Завантажити статтю (pdf)