АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ:
РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Стегней М.І.
доктор економічних наук, доцент,
Мукачівський державний університет
Білак Г.Г.
кандидат економічних наук, доцент,
Мукачівський державний університет
Архангельська А.-М.І.
студент,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»


У статті проаналізовано динаміку та виконано оцінку прогнозного значення валової продукції сільського господарства України. Охарактеризовано регіональні особливості сільськогосподарського виробництва та окреслено проблеми й перспективи розвитку сільського господарства Закарпатської області. Здійснено порівняльний аналіз показників виробництва сільськогосподарської продукції та рівня споживання відповідних продуктів харчування.
Ключові слова: сільське господарство, продовольча безпека, виробництво сільськогосподарської продукції, споживання продуктів харчування.

Стегней М.И., Билак Г.Г., Архангельская А.-М.И. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В КОНТЕКСТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В статье проанализирована динамика и выполнена оценка прогнозного значения валовой продукции сельского хозяйства Украины. Охарактеризованы региональные особенности сельскохозяйственного производства и обозначены проблемы и перспективы развития сельского хозяйства Закарпатской области. Осуществлен сравнительный анализ показателей производства сельскохозяйственной продукции и уровня потребления соответствующих продуктов питания.
Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольственная безопасность, производство сельскохозяйственной продукции, потребление продуктов питания.

Stehnei M.I., Bilak H.H., Arkhanhelska A.-M.I. ANALYSIS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY:
REGIONAL AND NATIONAL ASPECT

The article analyzes the dynamics and assesses the forecast value of gross agricultural output in Ukraine. The regional peculiarities of agricultural production are characterized and problems and prospects of agriculture development in the Transcarpathian region are outlined. The comparative analysis of indices of production of agricultural products and the level of consumption of the corresponding foodstuffs is carried out.
Key words: agriculture, food safety, production of agricultural products, consumption of food products.

Завантажити статтю (pdf)