ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Пугачевська К.Й.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та управління економічними процесами
Мукачівського державного університету

У статті здійснено аналіз розвитку внутрішньої торгівлі в Україні та визначено проблеми в її функціонуванні з огляду на перебування роздрібної та гуртової торгівлі під впливом змін, зумовлених економічними та політичними факторами. Проведено аналіз індикаторів соціально-економічного розвитку України. Оцінено показники роздрібного та оптового товарообігу підприємств України за регіонами та товарними групами.
Ключові слова: внутрішній ринок, роздрібний товарообіг, торговельне підприємство, умови торгівлі, конкурентоспроможність, інфляція, тенденції розвитку, економічна політика.

Пугачевская Е.И. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ В УКРАИНЕ
В статье проведен анализ развития внутренней торговли в Украине и определены проблемы в ее функционировании, учитывая пребывания розничной и оптовой торговли под влиянием изменений, обусловленных экономическими и политическими факторами. Проведен анализ индикаторов социально-экономического развития Украины. Оценены показатели розничного и оптового товарооборота предприятий Украины по регионам и товарным группам.
Ключевые слова: внутренний рынок, розничный товарооборот, торговое предприятие, условия торговли, конкурентоспособность, инфляция, тенденции развития, экономическая политика.

Pugachevska K. TRENDS OF DOMESTIC TRADE DEVELOPMENT IN UKRAINE
The article analyzes the development of domestic trade in Ukraine and identifies problems in its functioning in view of the presence of retail and wholesale trade under the influence of changes due to economic and political factors. The analysis of indicators of social and economic development of Ukraine was conducted. The indicators of retail and wholesale turnover of Ukrainian enterprises by regions and product groups are estimated.
Keywords: domestic market, retail trade, trade enterprise, trade conditions, competitiveness, inflation, retail trade turnover, development tendencies, economic policy.

Завантажити статтю (pdf)