ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Луциків І.В.
кандидат економічних наук
Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя
Сороківська О.А.
доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя
Котовська І.В.
кандидат економічних наук
Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

У статті проведено аналіз сучасних тенденцій та особливостей інноваційного розвитку публічного управління в Україні. Виявлено «проблемні місця» в системі публічного управління та принципи розвитку її інноваційного складника. Запропоновано визначення терміну «інноваційний розвиток публічного управління».
Ключові слова: публічне управління, інноваційний розвиток, інновації, органи публічної влади, інноваційні інструменти управління.

Луцыкив И.В., Сорокивская О.А., Котовская И.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

В статье проведен анализ современных тенденций и особенностей инновационного развития публичного управления в Украине. Обнаружены «проблемные места» в системе публичного управления и принципы развития ее инновационной составляющей. Предложено определение термина «инновационное развитие публичного управления».
Ключевые слова: публичное управление, инновационное развитие, инновации, органы публичной власти, инновационные инструменты управления.

Lucykiv I.V., Sorokivska O.A., Kotovska I.V. AN INVESTIGATION OF THE FEATURES OF
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PUBLIC MANAGEMENT SYSTEM IN UKRAINE

The article analyzes modern tendencies and features of innovative development of public management in Ukraine. The "problem areas" in the system of public management and the principles of development of its innovative component is designated. The definition of the term "innovative development of public administration" is proposed in the thesis.
Keywords: public management, innovation development, innovations, public authorities, innovative management tools.

Завантажити статтю (pdf)