ВІЙСЬКОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Левчук О.В.
кандидат економічних наук, доцент
Кузьміч І.І.
кандидат юридичних наук
Центру воєнно-стратегічних досліджень
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Дослідження розкриває роль людського капіталу у системі військово-економічних відносин, його функціональні параметри в сфері військової організації економіки. Особливу увагу приділено сучасним тенденціям розвитку світового господарства.
Ключові слова: людський капітал, військова економіка, оборонний сектор, військово-економічні відносини, військово-економічний потенціал.

Левчук Е.В., Кузьмич И.И. ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ

Исследование раскрывает роль человеческого капитала в системе военно-экономических отношений, его функциональные параметры в сфере военной организации экономики. Особое внимание уделено современным тенденциям развития мирового хозяйства.
Ключевые слова: человеческий капитал, военная экономика, оборонный сектор, военно-экономические отношения, военно-экономический потенциал.

Levchuk O.V., Kuzmich I.I. MILITARY AND ECONOMIC ASPECTS OF APPLICATION OF HUMAN CAPITAL: PROBLEMS
AND WAYS OF OPTIMIZATION

The research reveals the role of human capital in the system of military-economic relations, its functional parameters in the field of military organization of the economy. Particular attention is paid to modern trends in the development of the world economy.
Key words: human capital, military economy, defense sector, military-economic relations, military-economic potential.

Завантажити статтю (pdf)