ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Доброва Т.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри політичних наук і права
Південноукраїнського національного педагогічного університету
імені К.Д. Ушинського

На підставі дослідження макроекономічної та галузевої інформації відображено деструктивні тенденції у функціонуванні індустріального сектору економіки України. Особливу увагу приділено оцінці наявного потенціалу в базових галузях переробної промисловості. Оцінено здатність економіки до забезпечення сталого зростання. Визначено пріоритетні напрями промислової політики держави, спрямованої на відродження економічного потенціалу, забезпечення конкурентоспроможності й економічної безпеки країни.
Ключові слова: деіндустріалізація, економічна безпека, промисловий потенціал, структурні деформації, інноваційна економіка, промислова політика.

Доброва Т.Г. ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

На основе исследования макроэкономической и отраслевой информации отражены деструктивные тенденции в функционировании индустриального сектора экономики Украины. Особое внимание уделено оценке существующего потенциала в базовых отраслях перерабатывающей промышленности. Оценена способность экономики к обеспечению устойчивого роста. Определены приоритетные направления промышленной политики государства, направленной на возрождение экономического потенциала, обеспечение конкурентоспособности и экономической безопасности страны.
Ключевые слова: деиндустриализация, экономическая безопасность, промышленный потенциал, структурные деформации, инновационная экономика, промышленная политика.

Dobrova T.G. DEINDUTRIALIZATION OF THE ECONOMY WITHIN THE CONTEXT OF
ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

The research is based on the study of macroeconomic and branch information and reflects the destructive tendencies in the functioning of the industrial sector of the Ukrainian economy. Special attention is paid to the assessment of the existing capacity of the basic sectors of the processing industry. The ability of the economy to achieve sustainable growth is assessed. The priorities of the state industrial policy are defined, which is aimed at the revival of the economic potential as well as to provide competitiveness and economic security of the country.
Keywords: deindustrialization, economic security, industrial potential, structural deformation, innovative economy, industrial policy.

Завантажити статтю (pdf)