ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»)

Власюк В.Є.
доктор економічних наук,
професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування
Університету митної справи та фінансів
Гордієнко К.О.
студент фінансового факультету
Університету митної справи та фінансів
Пшенична А.О.
студент фінансового факультету
Університету митної справи та фінансів

Cтаттю присвячено проблемі банкрутства вітчизняних підприємств, зниження доходів державного бюджету України. Досліджено наявні зарубіжні та вітчизняні методи аналізу ймовірності настання банкрутства підприємства. Визначено переваги та недоліки оцінки ймовірності банкрутства на основі Z-рахунку Альтмана, моделі Спрінгейта та О.О. Терещенко, коефіцієнта Бівера та методу Cash-Flow у практичному застосуванні, які дадуть змогу з мінімальними витратами ресурсів та часу отримати найбільш однозначну та точну оцінку економічного стану. Визначено, що не можна виділити єдиного вірного підходу до прогнозування банкрутства, практично неможливо використовувати ефективно в Україні без модифікацій та адаптацій розглянуті моделі.
Ключові слова: банкрутство, підприємство, модель, оцінка, ймовірність.

Власюк В.Е., Гордиенко К.А., Пшеничная А.А. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНИСТИ БАНКРОТСТВА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «КОМБИНАТ« ТЕПЛИЧНЫЙ»)

Статьи посвящена проблеме банкротства отечественных предприятий, снижения доходов государственного бюджета Украины. Исследованы существующие зарубежные и отечественные методы анализа вероятности наступления банкротства предприятия. Определены преимущества и недостатки оценки вероятности банкротства на основе Z-счета Альтмана, модели Спрингейта и А.А. Терещенко, коэффициента Бивера и метода Cash-Flow в практическом применении, которые позволят с минимальными затратами ресурсов и времени получить наиболее однозначную и точную оценку экономического состояния. Определено, что нельзя выделить единого верного подхода к прогнозированию банкротства, практически невозможно использовать эффективно в Украине без модификаций и адаптаций рассмотренные модели.
Ключевые слова: банкротство, предприятие, модель, оценка, вероятность.

Vlasuyk V.E., Gordienko K.O., Pshenichna A.O. ESTIMATION OF THE PROBALITY OF
BANKRUPTCY OF DOMESTIC ENTERPRISES (FOR EXAMPLE, PJSC COMBINAT «TEPLICHNIY»)

The article is dedicated to a problem of bankruptcy of domestic enterprises, reduction of incomes of the state budget of Ukraine. Investigated foreign and domestic methods of analysis of the probability of companies’ bankruptcy. The advantages and disadvantages of estimating the probability of bankruptcy on the basis of Altman's Z-account, Springletage and models were determined O.O. Tereshchenko, the Beaver coefficient and the Cash-Flow method in practical application that will allow you to obtain the most unambiguous and precise estimation of the economic state with the minimal cost of resources and time. It is determined that it is impossible to single out only one correct approach to forecasting bankruptcy, it is practically impossible to effectively use in Ukraine without modifications and adaptations of the considered models.
Keywords: bankruptcy, enterprise, model, estimation, probability.

Завантажити статтю (pdf)