ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОВИРОБНИКІВ: ДЕЯКІ ВИСНОВКИ З ДОСВІДУ ЄС

Киризюк С.В.
кандидат економічних наук
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

У статті проаналізовано тенденції та особливості розвитку неаграрних видів діяльності в країнах ЦСЄ – членах ЄС, зокрема в Угорщині. Визначено специфіку диверсифікації діяльності агровиробників у розрізі їх типів: індивідуального та корпоративного секторів. Узагальнено характер впливу основних факторів на розвиток неаграрних видів діяльності.
Ключові слова: диверсифікація, неаграрна діяльність, сільськогосподарські виробники, аграрна політика.

Киризюк С.В. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
ОТДЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ ОПЫТА ЕС

В статье проанализированы тенденции и особенности развития неаграрных видов деятельности в странах ЦВЕ – членах ЕС, в частности в Венгрии. Определена специфика диверсификации деятельности агропроизводителей по их типам: индивидуальному и корпоративному секторам. Обобщен характер влияния ключевых факторов на развитие неаграрных видов деятельности.
Ключевые слова: диверсификация, неаграрная деятельность, сельскохозяйственные производители, аграрная политика.

Kyryzuik S.V. FARM DIVERSIFICATION ACTIVITIES: SOME FINDINGS OF EU EXPERIENCE
In this investigation we analyzed the trends and features of the development of non-agricultural activities in the CEE countries – EU members, in particular, in Hungary. We defined the particularity of activity diversification in the different types of farm: private and corporate. Also we concluded the influence of the main drivers on the development of non-agricultural activities.
Keywords: diversification, non-agricultural activities, agricultural producers, agrarian policy.

Завантажити статтю (pdf)