ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЖІНОК В АРМІЇ У ВОЄННИЙ ЧИ МИРНИЙ ЧАС (ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ)

Личковська М.Р.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри політичних наук і права
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К.Д. Ушинського»

У статті розглянуто та проаналізовано роль і місце жінки-військовослужбовця в Україні, особливості службової кар'єри жінки у військовій організації та причини, що спонукають жінку до обрання військової служби. Здійснено науковий аналіз проблем жінок в армії, пошук шляхів їх розв'язання щодо ефективного реформування армійського організму.
Ключові слова: Збройні сили України, реформування, гендерний аспект, військова діяльність, фемінізація.

Лычковская М.Р. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЖЕНЩИН В АРМИИ В ВОЕННОЕ ИЛИ МИРНОЕ ВРЕМЯ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
В статье рассмотрены и проанализированы роль и место женщины-военнослужащей в Украине, особенности служебной карьеры женщины в военной организации и причины, побуждающие женщину к выбору военной службы. Осуществлен научный анализ проблем женщин в армии, поиск путей их решения при эффективном реформировании армейского организма.
Ключевые слова: Вооруженные силы Украины, реформирование, гендерный аспект, военная деятельность, феминизация.

Lichkovska M.R. REASONS AND CONSEQUENCES OF INCREASE OF QUANTITY OF FOREWOMAN IN AN ARMY IN MILITARY OR PEACEFUL TIME (ECONOMIC ANALYSIS)
In the article a role and place of woman-serviceman is considered and analysed in Ukraine. The features of official career of woman in military organization and reason are given that induce a woman to electing of military service. A scientific analysis of problems of women is in an army, the search of ways of their decision gives possibility for.
Keywords: Armed Forces of Ukraine, reform, gender, military activity, the feminization.

Завантажити статтю (pdf)