ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТЕНТ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗРІЗУ ЕКОНОМІКИ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ В УМОВАХ ХАОТИЧНО-СТРУКТУРОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Краус Н.М.
доктор економічних наук, доцент,
провідний науковий співробітник
відділу теорії економіки та фінансів
Науково-дослідного фінансового інституту
ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ
Манжура О.В.
доктор економічних наук,
проректор ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

У статті доведено необхідність інституціоналізації інноваційного середовища як об’єктивної потреби на етапі системної модернізації економіки Україні. Визначено причини, що викликають потребу в створенні такого середовища. Досліджено інноваційну інфраструктуру економіки, а також обґрунтовано потребу інституціоналізації у формуванні високого інноваційно-інвестиційного рівня України в парадигмі глобального розвитку. Вказано основні сегменти інфраструктури інноваційної економіки.
Ключові слова: інноваційна економіка, інституціоналізація, інфраструктура, інститут.

Краус Н.Н., Манжура А.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СРЕЗА ЭКОНОМИКИ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА В УСЛОВИЯХ ХАОТИЧНОГО-СТРУКТУРИРОВАННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
В статье доказана необходимость институционализации инновационной среды как объективной потребности на этапе системной модернизации экономики Украины. Определены причины, вызывающие потребность в создании такой среды. Исследована инновационная инфраструктура экономики, а также обоснована необходимость институционализации в формировании высокого инновационно-инвестиционного уровня Украины в парадигме глобального развития. Указаны основные сегменты инфраструктуры инновационной экономики.
Ключевые слова: инновационная экономика, институционализация, инфраструктура, институт.

Kraus N.N., Manzhura O.V. THEORETICAL-METHODOLOGICAL CONTENT OF THE INSTITUTIONAL DISASTER OF ECONOMY OF INNOVATIVE TYPE IN CONDITIONS OF CHAOTIC-STRUCTURED TRANSFORMATION
The necessity of institutionalizing of innovation environment as an objective need on the stage of system modernize of the economy of Ukraine is proved in the article. The reasons that cause the need for creation of such an environment are determined. Innovation infrastructure of economy is studied and the need to institutionalize in formation of a high innovation and investment level in Ukraine in paradigm of global development are justified. Key segments of infrastructure of innovation economy are pointed. It is proved that institutional changes in the economy in the direction to innovativeness is a long-wavelength transformational process of socio-economic development of structural units, which manifests in reaching peak indicators of development and the process of innovation of the economy. It is concluded that institutional background of innovative economy represents a streamlining of the regulatory framework of innovative sphere according to the basic law, namely the Law of Ukraine “On innovative activity”, which defines institutional palette of innovative economy.
Key words: innovative economy, institutionalization, infrastructure, institute.

Завантажити статтю (pdf)