ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

Ющенко Н.Л.
кандидат економічних наук, доцент
Чернігівського національного технологічного університету

У зв’язку з прискореним запровадженням суб’єктами господарювання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та рішень щодо створення інформаційних ресурсів і практичного застосування електронних технологій для підвищення їх конкурентних переваг у статті узагальнено методики і стандарти бізнес-планування, види і складники бізнес-планів. Здійснено порівняльну характеристику функціональних можливостей комп’ютерних програм, що дають змогу створювати текстову частину бізнес-плану, складати фінансову частину проекту, містять інструменти для аналітичного аналізу, дають змогу комбінувати декілька проектів.
Ключові слова: бізнес-план, програмний продукт, управління, маркетинговий план, організаційний план, інвестиційний план, виробничий план, фінансовий план, моделювання.

Ющенко Н.Л. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
В связи с ускоренным внедрением субъектами хозяйствования современных информационно-коммуникационных технологий и решений относительно создания информационных ресурсов и практического применения электронных технологий для повышения собственных конкурентных преимуществ в статье обобщены методики и стандарты бизнес-планирования, виды и составляющие бизнес-планов, а также выполнена сравнительная характеристика функциональных возможностей программных продуктов, позволяющих создавать текстовую часть бизнес-плана, составлять финансовую часть проекта, содержат инструменты для аналитического анализа, позволяют комбинировать несколько проектов.
Ключевые слова: бизнес-план, программный продукт, управление, маркетинговый план, организационный план, инвестиционный план, план производства, финансовый план, моделирование.

Yushchenko N.L. IT SOLUTIONS IN BUSINESS PLANNING PROCESS
In connection with the accelerated introduction by business entities of modern information and communication technologies and decisions regarding the creation of information resources and the practical application of electronic technologies in order to enhance their own competitive advantages, the article summarizes the methods and standards of business planning, the types and components of business plans, and Comparative characteristics of the functionality of software products. Allowing you to create a textual part of the business plan, make up the financial part of the project, contain tools for analytical analysis, allow you to combine several projects.
Keywords: business plan, software product, management, marketing plan, organizational plan, investment plan, production plan, financial plan, modeling.

Завантажити статтю (pdf)