ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ІНТЕРНЕТ
В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Твердохліб І.П.
кандидат економічних наук, доцент
Львівського національного університету імені Івана Франка
Блонський Н.А., Костюк Д.В.
студенти
Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті розглянуто проблему автоматизації пошуку у мережі Інтернет документів, релевантних меті аналітичного дослідження, за допомогою систем контент-аналізу. Проаналізовано причини використання систем моніторингу Інтернет-простору в управлінні організаціями. Обґрунтування управлінських рішень на засадах інформаційного управління економічними об’єктами відзначено як основний чинник упровадження систем контент-аналізу в їхній контур управління. Обґрунтовано технологічний процес застосування систем контент-аналізу в аналітичних дослідженнях. На прикладі системи InfoStream моніторингу Інтернет-простору оцінено доцільність використання контент-аналізу в бізнес-аналітиці.
Ключові слова: економіка, бізнес-аналітика, інформаційне управління, моніторинг Інтернет-простору, text mining, контент-аналіз, InfoStream.

Твердохлиб И.П., Блонский Н.А., Костюк Д.В. ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ МОНИТОРИНГА
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ИНТЕРНЕТ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.

В статье рассмотрена проблема автоматизации поиска в сети Интернет документов, релевантных цели аналитического исследования, при помощи систем контент-анализа. Проанализированы причины использования систем мониторинга Интернет-пространства в управлении организациями. Обоснование управленческих решений на принципах информационного управления экономическими объектами отмечено как основной фактор внедрения систем контент-анализа в их контур управления. Обосновано технологический процесс применения систем контент-анализа в аналитических исследованиях. На примере системы InfoStream мониторинга Интернет-пространства оценена целесообразность применения контент-анализа в бизнес-аналитике.
Ключевые слова: экономика, бизнес-аналитика, информационное управление, мониторинг Интернет-пространства, text mining, контент-анализ, InfoStream.

Tverdokhlib I.P., Blonskij N.A., Kostyuk D.V. EMPIRICAL RATING OF EXPEDIENCY OF MONITORING OF
INFORMATION SPACE THE INTERNET IN ECONOMIC RESEARCHES.

The article considers search automation of relevant to the analytical research goal documents in the Internet with the help of content analysis system. The reasons of using monitoring systems of Internet-space in management of the organizations was analyzed. Substantiation of management decisions on the basis of the information management of economic objects marked as the main factor of implementation of content analysis systems in their contour management. Technological process of content analysis systems application in analytical researches was substantiated. By the example of InfoStream system of monitoring Internet space evaluated the feasibility of using content analysis in business intelligence.
Key words: economy, business-analytics, information management, monitoring of Internet-space, text mining, content-analysis, InfoStream.

Завантажити статтю (pdf)