МОДЕЛЬ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Романчук Н.М.
кандидат економічних наук
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи
Національної академії наук України

У статті розкрито прикладну проблему формування кумулятивного масиву даних мікрорівня для забезпечення можливості побудови моделі системи соціального захисту та податкового навантаження на населення України. Розкрито основні етапи формування масиву даних, деталізовано підходи до приведення вартісних показників до цін базового року та описано методологічний підхід більш повного врахування доходів заможного населення.
Ключові слова: дані мікрорівня, кумулятивний масив, мікроімітаційне моделювання, модель соціального захисту та податкового навантаження, заможне населення.

Романчук Н.Н. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
В статье раскрыта прикладная проблема формирования кумулятивного массива данных микроуровня для обеспечения возможности построения модели системы социальной защиты и налогового бремени для населения Украины. Раскрыты основные этапы формирования массива данных, детализированы подходы к приведению стоимостных показателей к ценам базового года и описан методологический подход для более полного оценивания доходов зажиточных слоев населения
Ключевые слова: данные микроуровня, кумулятивный массив, микроимитационное моделирование, модель социальной защиты и налогового бремени, зажиточное население.

Romanchuk N.N. TAX-BENEFIT MODEL: METHODOLOGICAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION
The paper deals with the applied problem of formation of cumulative microdata set to provide the construction of tax-benefits model for Ukraine. Within the paper, the main stages of the dataset formation are shown, the approaches of evaluating monetary indicators to the baseline are detailed, and the methodological approach to assessment of well-offs’ incomes is described.
Keywords: microdata, cumulative dataset, microsimulation modelling, tax-benefit model, well-offs.

Завантажити статтю (pdf)