ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Данчевська І.Р.
аспірант кафедри обліку й аудиту
Львівського національного університету імені Івана Франка

Місцеве самоврядування є одним із головних каталізаторів економічного зростання. Головним завданням сьогодні є створення спроможних та ефективних громад, котрі стануть таким каталізатором в Україні. При цьому важливо забезпечити спроможність громад концентрувати фінанси і спрямовувати їх на проекти регіонального розвитку.
Ключові слова: державний фінансовий контроль, фінансова децентралізація, місцеве самоврядування, об’єднані територіальні громади, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів.

Данчевська И.Р. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ

Местное самоуправление является одним из главных катализаторов экономического роста. Главной задачей сегодня является создание способных и эффективных общин, которые станут таким катализатором в Украине. При этом важно обеспечить способность общин концентрировать финансы и направлять их на проекты регионального развития.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, финансовая децентрализация, местное самоуправление, объединенные территориальные общины, доходы местных бюджетов, расходы местных бюджетов.

Danchevska I.R. STATE FINANCIAL CONTROL ON LOCAL LEVEL IN CONDITIONS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE
The local self-government is one of the main catalysts of economic growth. The main task today is to create capable and effective communities that will become such a catalyst in Ukraine. At the same time, it is important to ensure the community’s ability to concentrate finances and direct them to regional development projects.
Key words: state financial control, financial decentralization, local self-government, united territorial communities, local budget revenues, expenditures of local budgets.

Завантажити статтю (pdf)