ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО МСФЗ

Бондаренко О.М.
асистент кафедри економічного аналізу та обліку
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

Статтю присвячено огляду організації бухгалтерського обліку та аналізу структури фінансової звітності в Республіці Білорусь. Розглянуто положення основних нормативних документів із бухгалтерського обліку та звітності, наведено приклади заповнених форм бухгалтерського балансу та звіту про прибутки та збитки. Приведено сучасний стан упровадження в Білорусі міжнародних стандартів фінансової звітності.
Ключові слова: принципи бухгалтерського обліку, бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки, впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, професійний бухгалтер.

Бондаренко А.Н. ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К МСФО

Статья посвящена обзору организации бухгалтерского учета и анализу структуры финансовой отчетности в Республике Беларусь. Рассмотрены положения основных нормативных документов по бухгалтерскому учету и отчетности, приведены примеры заполненных форм бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. Приведено современное состояние внедрения в Беларуси международных стандартов финансовой отчетности.
Ключевые слова: принципы бухгалтерского учета, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, внедрение международных стандартов финансовой отчетности, профессиональный бухгалтер.

Bondarenko O.M. FEATURES OF ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING IN THE REPUBLIC OF BELARUS
IN THE TRANSITION TO IFRS

The article is devoted to the review of the organization of accounting and analysis of the structure of financial reporting in the Republic of Belarus. The provisions of the main regulatory documents on accounting and reporting are considered, examples of the completed forms of the balance sheet and the income statement are given. The current state of introduction of international financial reporting standards in Belarus is given.
Keywords: accounting principles, balance sheet, income statement, introduction of international financial reporting standards, professional accountant.

Завантажити статтю (pdf)