ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЩОДО ЮРИДИЧНОГО СТАТУСУ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ
ТА ЗАХИСТУ ВКЛАДНИКІВ

Скірка А.С.
аспірант
Тернопільського національного економічного університету

У статті звернено увагу на механізм черговості задоволення вимог кредиторів, як наслідок, дії вкладників зі своїми заощадженнями шляхом переоформлення депозитів на інших осіб (дроблення). Відзначено вкрай важливу законодавчу проблему юридичного статусу Фонду гарантування вкладів. Виконано порівняльний аналіз мети і повноважень ФГВФО та здійснення банківського нагляду НБУ.
Ключові слова: депозит, банк, гарантування, захист, вкладник.

Скирка А.С. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ
И ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ

В статье обращено внимание на механизм очередности удовлетворения требований кредиторов, как следствие, действия вкладчиков со своими сбережениями путем переоформления депозитов на других лиц (дробление). Отмечено крайне важную законодательную проблему юридического статуса Фонда гарантирования вкладов. Выполнен сравнительный анализ целей и полномочий ФГВФЛ и осуществления банковского надзора НБУ.
Ключевые слова: депозит, банк, гарантирование, защита, вкладчик.

Skirka A.S. PROBLEMATIC ASPECTS REGARDING THE LEGAL STATUS OF THE DEPOSIT GUARANTEE FUND
AND THE PROTECTION OF DEPOSITORS

The article presents the existing mechanism of satisfaction claims of the creditors. As a result, the actions of depositors, with their savings by renewal of deposits by others persons. It has been pointed an extremely important problem of the legal status of the Deposit Guarantee Fund. Also investigated and observed a comparative analysis of the goals DGF with the implementation of the banking supervision from the NBU.
Keywords: savings deposit, bank, deposit guarantee, protection, depositor.

Завантажити статтю (pdf)