МІСЦЕ ТА РОЛЬ ФІНАНСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Селіверстова Л.С.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Єрмакова О.М.
аспірант
Київського національного університету технологій та дизайну

Статтю присвячено обґрунтуванню ролі та місця фінансів суб’єктів господарювання у фінансовій системі країни. Визначено, що фінанси суб’єктів господарювання є невід’ємною ланкою фінансової системи країни і формують основну частину її фінансових ресурсів. Розглянуто структуру фінансової системи України за рівнями економіки, а також визначено місце фінансів суб’єктів господарювання в цій системі.
Ключові слова: економіка країни, суб’єкти фінансів господарювання, підприємства, фінанси, фінансова система країни.

Селиверстова Л.С., Ермакова О.Н. МЕСТО И РОЛЬ ФИНАНСОВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ УКРАИНЫ
Статья посвящена обоснованию роли и места финансов субъектов хозяйствования в финансовой системе страны. Определено, что финансы субъектов хозяйствования являются неотъемлемым звеном финансовой системы страны и формируют основную часть ее финансовых ресурсов. Рассмотрена структура финансовой системы Украины по уровням экономики, а также определено место финансов субъектов хозяйствования в этой системе.
Ключевые слова: экономика страны, субъекты финансов хозяйствования, предприятия, финансы, финансовая система страны.

Seliverstova L.S., Ermakova O.M. THE PLACE AND THE ROLE OF ECONOMIC SUBJECTS’ FINANCES IN THE FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE
The article is devoted to the foundation of the role and place of finance of business subjects in the financial system of the country. It was determined that the business entities’ finances are the integral part of the financial system of the country, and they form the heart of its financial resources. According to the levels of economy, the structure of the financial system of Ukraine is considered and the place of the business subjects’ finances in this system is determined.
Key words: economy of the country, subjects of financial management, enterprises, finances, financial system of the country.

Завантажити статтю (pdf)