КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Золотарьова О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та обліку
Дніпровського державного технічного університету

У статті досліджено сучасний стан ринку страхових послуг України, зокрема проаналізовано динаміку кількості страхових компаній, основні показники діяльності страховиків, структуру валових та чистих страхових премій вітчизняних страховиків та їх рейтинг. Увагу приділено не тільки виділенню ключових тенденцій ринку страхових послуг України, а й огляду прогнозних напрямів розвитку відповідного глобального ринку. Це дало можливість виокремити найбільш гострі проблеми у функціонуванні страхових компаній України та сформулювати пріоритетні напрями розвитку вітчизняного ринку страхових послуг.
Ключові слова: ринок страхових послуг, страхові компанії, активи страховиків, страхові резерви, валові та чисті страхові премії, рейтинг страховиків, конкуренція, проблеми ринку страхових послуг, тенденції та пріоритети розвитку ринку страхових послуг.

Золотарева О.В. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ
В статье исследовано современное состояние рынка страховых услуг Украины, в частности проанализированы динамика количества страховых компаний, основные показатели деятельности страховщиков, структура валовых и чистых страховых премий отечественных страховщиков и их рейтинг. Внимание уделено не только выделению ключевых тенденций рынка страховых услуг Украины, но и учету прогнозных направлений развития соответствующего глобального рынка. Это позволило выделить наиболее острые проблемы в функционировании страховых компаний Украины и сформулировать приоритетные направления развития отечественного рынка страховых услуг.
Ключевые слова: рынок страховых услуг, страховые компании, активы страховщиков, страховые резервы, валовые и чистые страховые премии, рейтинг страховщиков, конкуренция, проблемы рынка страховых услуг, тенденции и приоритеты развития рынка страховых услуг.

Zolotaryova O.V. KEY TRENDS AND PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE SERVICES MARKET IN UKRAINE
The article examines the current state of the Ukrainian insurance services market, in particular, the dynamics of the number of insurance companies, the main indicators of insurers' activity, the structure of gross insurance premiums and net insurance premiums of domestic insurers and their rating are analyzed. Attention is paid not only to the allocation of key trends in the Ukrainian insurance market, but also to the review of the forecast trends in the development of the relevant global market. This made it possible to distinguish the most acute problems in the functioning of insurance companies of Ukraine and to formulate priority directions of development of the domestic insurance services market.
Keywords: insurance services market, insurance companies, insurers' assets, insurance reserves, gross and net insurance premiums, rating of insurers, competition, problems of the insurance services market, trends and priorities of the insurance services market development.

Завантажити статтю (pdf)