ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Кравець І.М.
кандидат економічних наук, доцент
Хмельницького національного університету

У статті висвітлено необхідність забезпечення реформування економіки України на засадах інноваційного розвитку. Досліджено взаємозв’язок та взаємовплив інноваційного розвитку національної економіки та соціально-трудових відносин. Визначено роль соціального партнерства та інституту соціальної відповідальності у розвитку трудових відносин та модернізації економіки.
Ключові слова: модернізація економіки, інноваційний розвиток, соціально-трудові відносини, економіка знань, соціальне партнерство, конструктивна взаємодія, соціальна відповідальність.

Кравец И.М. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В статье освещена необходимость обеспечения реформирования экономики Украины на основе инновационного развития. Исследована взаимосвязь и взаимовлияние инновационного развития национальной экономики и социально-трудовых отношений. Определена роль социального партнерства и института социальной ответственности в развитии трудовых отношений и модернизации экономики.
Ключевые слова: модернизация экономики, инновационное развитие, социально-трудовые отношения, экономика знаний, социальное партнерство, конструктивное взаимодействие, социальная ответственность.

Kravets I.M. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMICS AND SOCIAL-LABOR RELATIONS
The article highlights the need to ensure the reform of the Ukrainian economy on the basis of innovative development. The interconnection and mutual influence of innovative development of the national economy and social and labor relations are investigated. The role of social partnership and the institute of social responsibility in the development of labor relations and modernization of economy are determined.
Key words: modernization of economy, innovative development, social and labor relations, knowledge economy, social partnership, constructive interaction, social responsibility.

Завантажити статтю (pdf)