ФАКТОРНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

Турський І.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки і фінансів
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

У статті запропоновано економетричний підхід до оцінювання впливу рівня розвитку підприємництва на економічний розвиток регіонів на основі методів багатофакторного аналізу. Методом головних компонент отримано три- та п’ятифакторні моделі, що відображають систему чинників впливу на розвиток регіонів України. Розроблено регресійну модель оцінювання впливу підприємництва на розвиток регіонів. Визначено регіональні особливості прояву впливу підприємництва на розвиток регіонів України. Оцінено систему чинників економічного розвитку регіонів України з позиції розвитку підприємництва.
Ключові слова: економічний розвиток, регіон, економетричний аналіз, модель, дискримінантний аналіз, факторний аналіз, підприємництво.

Турский И.В. ФАКТОРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
В статье предложен эконометрический подход к оценке влияния уровня развития предпринимательства на экономическое развитие регионов на основе методов многофакторного анализа. Методом главных компонент получены трех- и пятифакторные модели, отражающие систему факторов влияния на развитие регионов Украины. Разработана регрессионная модель оценки влияния предпринимательства на развитие регионов. Определены региональные особенности проявления влияния предпринимательства на развитие регионов Украины. Оценена система факторов экономического развития регионов Украины с позиции развития предпринимательства.
Ключевые слова: экономическое развитие, регион, эконометрический анализ, модель, дискриминантный анализ, факторный анализ, предпринимательство.

Turskyj I.V. FACTORIAL EVALUATION OF THE ENTREPRENEURSHIP’S DEVELOPMENT EFFECT ON THE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT
In the article, an econometric approach to assessing of the entrepreneurship development level impact on the economic development of regions on the basis of multi-factor analysis methods has been proposed. Three and five-factor models have been obtained by the method of the main components. Those models reflect the system of influencing factors on the development of the Ukraine’s regions. A regression model for assessing the entrepreneurship’s impact of on the development of regions has been developed. The regional features of the influence of entrepreneurship on the development of Ukraine’s regions are determined. The system of factors of economic development of regions of Ukraine from the point of entrepreneurship development was estimated.
Key words: economic development, region, econometric analysis, model, discriminant analysis, factor analysis, entrepreneurship.

Завантажити статтю (pdf)