ОЦІНКА ВПЛИВУ ДИСКРІМІНАЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА В ІНТЕРНЕТІ

Чукурна О.П.
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу
Одеського національного політехнічного університету
Шенгелія Я.Ю.
студентка
Одеського національного політехнічного університету

Стаття присвячена методиці оцінки впливу дискримінаційної реклами на поведінку споживачів в Інтернеті. Охарактеризовано цільову аудиторію за гендерними ознаками та визначено ступінь впливу дискримінаційної реклами за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Оцінено ефективність впливу дискримінаційної реклами за допомогою показника ефективності реклами CTR. Визначені гендерні групи з найбільшим впливом показника CTR та високим ступенем взаємозв’язку між показником CTR та її дискримінаційним характером.
Ключові слова: дискримінаційна реклама, сексизм у рекламі, недискримінаційна реклама, гендерні ознаки, поведінка споживача.

Чукурна О.П., Шенгелия Я.Ю. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИСКРИМИНАЦИОННОЙ РЕКЛАМЫ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В ИНТЕРНЕТЕ
Статья посвящена методу оценки влияния дискриминационной рекламы на поведение потребителей в Интернете. Охарактеризована целевая аудитория по гендерным признакам и определена степень влияния дискриминационной рекламы с помощью корреляционно-регрессионного анализа. Оценена эффективность влияния дискриминационной рекламы с помощью показателя эффективности рекламы CTR. Определены гендерные группы с наибольшим влиянием показателя CTR и высокой степенью взаимосвязи между показателем CTR и ее дискриминационным характером.
Ключевые слова: дискриминационная реклама, сексизм в рекламе, недискриминационный реклама, гендерные признаки, поведение потребителя.

Chukurna O.P., Shengelia Y.Yu. EVALUATION OF THE INFLUENCE OF DISCRIMINATION ADVERTISING ON CONSUMER BEHAVIOR ON THE INTERNET
The article is devoted to the method of assessing the impact of discriminatory advertising on consumer behavior on the Internet. The target audience by gender is characterized and the degree of influence of discriminatory advertising is determined by means of correlation-regression analysis. The effectiveness of the influence of discriminatory advertising is estimated using the CTR advertising effectiveness indicator. Gender groups with the greatest impact of the CTR and the high degree of correlation between the CTR and its discriminatory nature were identified.
Key words: discriminatory advertising, sexism in advertising, non-discriminatory advertising, gender features, consumer behavior

Завантажити статтю (pdf)