ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ФУНДАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Чугрій Г.А.
головний фахівець сектору інноваційного
провайдингу та інтелектуальної власності
Донецької державної сільськогосподарської
дослідної станції НААН України
Чугрій Н.А.
науковий співробітник сектору інноваційного
провайдингу та інтелектуальної власності
Донецької державної сільськогосподарської
дослідної станції НААН України

У статті розкрито сутність інтелектуальної власності як економічної категорії. Розглянуто тенденції процесів надходження заявок на винаходи, корисні моделі, знаки для товарів і послуг та отримання охоронних документів на них. Досліджено концептуальні основи комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності як одного з головних чинників перетворення результатів інтелектуальної діяльності на прибуток.
Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелектуальний продукт, комерціалізація, впровадження інновацій, життєвий цикл.

Чугрий А.А., Чугрий Н.А. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ФУНДАМЕНТ ІННОВАЦІОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье раскрыта сущность интеллектуальной собственности как экономической категории. Рассмотрены тенденции процессов поступления заявок на изобретения, полезные модели, знаки для товаров и услуг и получение охранных документов на них. Исследованы концептуальные основы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности как одного из главных факторов преобразования результатов интеллектуальной деятельности на прибыль.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуальный продукт, коммерциализация, внедрение инноваций, жизненный цикл.

Chugrii H.A., Chugrii N.A. INTELLECTUAL PROPERTY AS THE FOUNDATION OF THE INNOVATIVE MODEL OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
The article describes the essence of intellectual property as an economic category. The tendencies of processes of receipt of applications for inventions, utility models, signs for goods and services, and receipt of security documents on them are considered. The conceptual bases of commercialization of objects of intellectual property right as one of the main factors of economy of transformation of results of intellectual activity into profit are investigated.
Keywords: intellectual property, intellectual product, commercialization, introduction of innovations, life cycle.

Завантажити статтю (pdf)