ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Чмутова І.М.
доктор економічних наук, доцент
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
Андрійченко Ж.О.
кандидат економічних наук, доцент
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
Довгопола Ю.С.
аспірант
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

У статті узагальнено етапи еволюції технологій управління фінансово-економічними процесами, а також встановлено, що сучасною тенденцією є перехід від спеціальних управлінських технологій до комплексних самовідтворюваних. Комплексна технологія управління фінансово-економічними процесами визначена як сукупність цілеспрямованих, ієрархічно впорядкованих, скоординованих у часі та за ресурсами, раціональних управлінських процедур, що відповідають стану зовнішнього і внутрішнього середовища економічного суб’єкта та реалізуються в межах комплексу функцій менеджменту завдяки застосуванню специфічних інструментів та методів. Виділено основні характеристики комплексних технологій управління фінансово-економічними процесами.
Ключові слова: технологія управління, технологізація, комплексна технологія, спеціальна технологія, еволюція.

Чмутова И.Н., Андрейченко Ж.О., Довгополая Ю.С. ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

В статье обобщены этапы эволюции технологий управления финансово-экономическими процессами. Выявлено, что современной тенденцией является переход от специальных управленческих технологий к комплексным самовоспроизводимым. Комплексная технология управления финансово-экономическими процессами определена как совокупность целенаправленных, иерархически упорядоченных, скоординированных во времени и по ресурсам, рациональных управленческих процедур, которые соответствуют состоянию внешней и внутренней среды экономического субъекта и реализуются в пределах комплекса функций менеджмента благодаря применению специфических инструментов и методов. Выделены основные характеристики комплексных технологий управления финансово-экономическими процессами.
Ключевые слова: технология управления, технологизация, комплексная технология, специальная технология, эволюция.

Chmutova I.M., Andriichenko Zh.O., Dovhopola Yu.S. EVOLUTION AND MODERN TRENDS IN THE
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES FOR MANAGING FINANCIAL AND ECONOMIC PROCESSES

The stages of the evolution of technologies for managing financial and economic processes are generalized. It is revealed that the modern trend is the transition from special management technologies to complex self-reproducing ones. The integrated technology of financial and economic processes management is defined as a set of purposeful, hierarchically ordered, coordinated in time and resource efficient management procedures that correspond to the state of the external and internal environment of the economic entity and are realized within the complex of management functions through the use of specific tools and methods. The main characteristics of complex technologies for managing financial and economic processes are distinguished.
Key words: managerial technology, technologization, integrated technology, special technology, evolution.

Завантажити статтю (pdf)