САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЙОГО ФІНАНСОВОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ

Рудика В.І.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Косарєва І.П.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Менькова Ю.В.
студентка,
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто сутність реалізації санації, основною формою якої є фінансово-економічний механізм. Представлено концептуальну модель реалізації санації підприємств. Запропоновано методичні рекомендації щодо реалізації санації з урахуванням критеріїв прийняття рішення та інноваційного складника. Розкрито сутність санації за різними аспектами дослідження, серед яких виділено історичний, економічний, фінансовий, функціональний, правовий, соціальний та організаційний аспекти.
Ключові слова: санація підприємства, банкрутство, антикризове управління, механізм санації, цілі санації, функції санації.

Рудыка В.И., Косарева И.П., Менькова Ю.В. САНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ЕГО ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
В статье рассмотрена сущность реализации санации, основной формой которой является финансово-экономический механизм. Представлена концептуальная модель реализации санации предприятий. Предложены методические рекомендации по реализации санации с учетом критериев принятия решения и инновационной составляющей. Раскрыта сущность санации по различным аспектам исследования, среди которых выделены исторический, экономический, финансовый, функциональный, правовой, социальный и организационный аспекты.
Ключевые слова: санация предприятия, банкротство, антикризисное управление, механизм санации, цели санации, функции санации.

Rudyka V.I., Kosareva I.P., Menkova Yu.V. REORGANIZATION of ENTERPRISES AS a FACTOR in ITS FINANCIAL SECURITY
In the article the essence of the implementation of the reorganization, the main form of which is a financial-economic mechanism. Conceptual model of implementation of turnaround management. Methodical recommendations to implementation of rehabilitation against the criteria of decision-making and innovation. The essence of rehabilitation for a variety of aspects of research among which highlighted the historical, economic, financial, functional, legal, social and organizational aspects.
Key words: reorganization of enterprises, bankruptcy, crisis management, resolution mechanism, the goal of rehabilitation, the function of rehabilitation.

Завантажити статтю (pdf)