РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ:
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Носань Н.С.
кандидат історичних наук
кафедри економіки та підприємництва
Черкаського державного технологічного університету

Статтю присвячено дослідженню ролі фінансової санації у забезпеченні виведення підприємств сільськогосподарської галузі з кризового стану. Визначено відмінності та взаємозв’язок між категоріями «банкрутство» та «санація». Проаналізовано рівень фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств Черкаської області, виявлено ознаки фінансової неспроможності підприємств галузі. Розглянуто особливості використання різних джерел забезпечення фінансової санації.
Ключові слова: фінансова санація, сільськогосподарська діяльність, банкрутство, кредитор, платоспроможність, ліквідність.

Носань Н.С. РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ САНАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Статья посвящена исследованию роли финансовой санации в обеспечении вывода предприятий сельскохозяйственной отрасли из кризисного состояния. Определены различия и взаимосвязь между категориями «банкротство» и «санация». Проанализирован уровень финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий Черкасской области, выявлены признаки финансовой несостоятельности предприятий отрасли. Рассмотрены особенности использования различных источников обеспечения финансовой санации.
Ключевые слова: финансовая санация, сельскохозяйственная деятельность, банкротство, кредитор, платежеспособность, ликвидность.

Nosan N.S. THE ROLE OF FINANCIAL SANATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE CRISIS: REGIONAL ASPECT
The article is devoted to the study of the financial sanation role in ensuring the withdrawal of agricultural enterprises from a crisis state. The differences and interrelation between the categories "bankruptcy" and "sanation" are determined. The level of financial stability of agricultural enterprises of Cherkasy region is analyzed, the signs of financial insolvency of enterprises of the branch are revealed. Peculiarities of using different sources of financial rehabilitation are considered.
Keywords: financial sanation, agricultural activity, bankruptcy, creditor, solvency, liquidity.

Завантажити статтю (pdf)