ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ІЗ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНА КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР

Нісходовська О.Ю.
асистент кафедри енергетики та електротехнічних систем в АПК
Подільського державного аграрно-технічного університету

Для забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва необхідною умовою є використання інноваційно-інвестиційних факторів, що підвищують конкурентоспроможність продукції. Інноваційний розвиток сільськогосподарського комплексу України та його переорієнтація на екологічно чисте і високопродуктивне виробництво мають визначати стратегію розвитку кожного сільськогосподарського підприємства. Можна стверджувати, що чим вища якість продукції та її ціна, тим вище конкурентоспроможність і ефективність виробництва у цілому.
Ключові слова: інновації, інноваційність, інвестиції, конкурентоспроможність підприємств, конкурентні переваги, круп’яні культури.

Нисходовская Е.Ю. ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЗЕРНА КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР

Для обеспечения эффективного развития сельскохозяйственного производства необходимым условием является использование инновационно-инвестиционных факторов, повышающих конкурентоспособность продукции. Инновационное развитие сельскохозяйственного комплекса Украины и его переориентация на экологически чистое и высокопроизводительное производство должны определять стратегию развития каждого сельскохозяйственного предприятия. Можно утверждать, что чем выше качество продукции и ее цена, тем выше конкурентоспособность и эффективность производства в целом.
Ключевые слова: инновации, инновационность, инвестиции, конкурентоспособность предприятий, конкурентные преимущества, крупяные культуры.

Nishodovska O.Y. INNOVATION AS A FACTOR OF PROVIDING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES
ON THE GROWTH OF GRAINS OF GROWTH CULTURE

To ensure the effective development of agricultural production, the necessary condition is the use of innovation and investment factors that increase the competitiveness of products. Innovative development of the agricultural complex of Ukraine and its reorientation to environmentally friendly and high productive production should determine the strategy of development of each agricultural enterprise. Therefore, it can be argued that the higher the quality of the product and its price, the higher the competitiveness and efficiency of production in general.
Keywords: innovation, innovation, investments, competitiveness of enterprises, competitive advantages, cereal cultures.

Завантажити статтю (pdf)