РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сердюков К.Г.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Великий Ю.М.
кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів і кредиту
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
Лєснікова К.С.
студентка
Харківського інституту фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто, яку роль відіграє фінансове планування та прогнозування у забезпеченні фінансової стійкості підприємства. Описано головні завдання фінансового планування та прогнозування підприємства. Статтю присвячено актуальним питанням фінансового планування та прогнозування діяльності підприємства в аспекті теоретичного обґрунтування. Досліджено характерні риси та принципи фінансового планування та фінансового прогнозування. Обґрунтовано значення та доцільність фінансового планування і прогнозування як одного з альтернативних фінансових інструментів, які забезпечують фінансову стійкість підприємства.
Ключові слова: фінансове планування, фінансове прогнозування, фінансова стійкість, діяльність підприємства, фінансові інструменти, забезпечення стійкості.

Сердюков К.Г., Великий Ю.М., Лесникова К.С. РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрено, какую роль играет финансовое планирование и прогнозирование в обеспечении финансовой устойчивости предприятия. Описаны главные задачи финансового планирования и прогнозирования предприятия. Статья посвящена актуальным вопросам финансового планирования и прогнозирования деятельности предприятия в аспекте теоретического обоснования. Исследованы характерные черты и принципы финансового планирования и финансового прогнозирования. Обоснованы значение и целесообразность финансового планирования и прогнозирования как одного из альтернативных финансовых инструментов, обеспечивающих финансовую устойчивость предприятия.
Ключевые слова: финансовое планирование,финансовое прогнозирование, финансовая устойчивость, деятельность предприятия, финансовые инструменты, обеспечение устойчивости.

Serdiukov K.G., Velykyi Yu.М., Lesnikova K.S. THE ROLE OF FINANCIAL PLANNING AND FORECASTING TO ENSURE
THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE

The article considers the role of financial planning and forecasting to ensure the financial sustainability of the enterprise. Describe the main objectives of financial planning and forecasting enterprise. The article is devoted to topical issues of financial planning and forecasting activities of the enterprise in the aspect of theoretical justification. Investigated the characteristic features and principles financial planning and financial forecasting. Outlined the importance and usefulness of financial planning and forecasting as one of alternative financial instruments, ensuring the financial sustainability of the enterprise.
Key words: financial planning,financial forecasting, financial sustainability, enterprise activity, financial instruments, sustainability.

Завантажити статтю (pdf)