ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Левченко О.В.
кандидат економічних наук (доктор філософії),
доцент кафедри «Економіка та підприємництво»
Державного економіко-технологічного університету транспорту
Мороз Т.В.
магістр напряму «Економіка та підприємництво»
Державного економіко-технологічного університету транспорту

У статті досліджено сучасний підхід до впровадження внутрішніх показників корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) і трудові практики їх упровадження в компаніях України для покращення ефективності управління персоналом.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, персонал, показники, трудові практики, розвиток, мотивація, компанія, економічна безпека.

Левченко О.В., Мороз Т.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕ-КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье исследованы современный подход к внедрению внутренних показателей корпоративной социальной ответственности (КСО) и трудовые практики их внедрения в компаниях Украины для повышения эффективности управления персоналом.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, персонал, показатели, трудовые практики, развитие, мотивация, компания, экономическая безопасность.

Levchenko O.V. Moroz T.V. RESEARCH OF INTERNAL-CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INDICATORS
The article researches the modern approach to the implementation of internal indicators of corporate social responsibility (CSR) and the labor practices of their implementation in Ukrainian companies to improve the effectiveness of personnel management.
Keywords: сorporate social responsibility, personnel, indicators, labor practices, development, motivation, company, economic security.

Завантажити статтю (pdf)