ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Білан О.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій
Тернопільського національного економічного університету

У статті обґрунтовано думку, що важливою конкурентною перевагою кожного вітчизняного підприємства є розроблення дієвої стратегії корпоративної соціальної відповідальності. Запропоновано основні етапи формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності підприємства. Визначено основні напрями, за якими необхідно вдосконалювати взаємозв’язок стратегічного управління і корпоративної соціальної відповідальності.
Ключові слова: соціальна відповідальність підприємства, стратегія корпоративної соціальної відповідальності, стейкхолдери.

Билан О.С. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье обосновано мнение, что важным конкурентным преимуществом каждого отечественного предприятия является разработка действенной стратегии корпоративной социальной ответственности. Предложены основные этапы формирования стратегии корпоративной социальной ответственности предприятия. Определены основные направления, по которым необходимо совершенствовать взаимосвязь стратегического управления и корпоративной социальной ответственности.
Ключевые слова: социальная ответственность предприятия, стратегия корпоративной социальной ответственности, стейкхолдеры.

Bilan O.S. FORMATION OF THE STRATEGY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
The article deals with the idea that every company, that the important competitive advantage of each domestic enterprise is the development of an effective strategy of corporate social responsibility. The main stages of formation of corporate social responsibility strategy are proposed. The basic directions for improvement of the relationship between strategic management and corporate social responsibility need to be determined.
Key words: social responsibility of the enterprise, corporate social responsibility strategy, stakeholders.

Завантажити статтю (pdf)