ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ
СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Федун І.Л.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри міжнародної економіки
Київського національного торговельно-економічного університету
Соколюк К.Ю.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри маркетингу та реклами
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто особливості інституціонального забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в агарному секторі України. Визначено основні проблеми фінансування аграрно-промислового виробництва й інших ключових сфер на інноваційно-інвестиційній основі, а також роль тіньової економіки для формування та розвитку ринку інвестиційних ресурсів. Визначено рівень державної підтримки інноваційного розвитку, спрогнозовано його обсяг на перспективу з урахуванням вимог чинного законодавства.
Ключові слова: аграрний сектор, інноваційно-інвестиційний розвиток, інвестиція, ринок інвестиційних ресурсів, інновація.

Федун И.Л., Соколюк К.Ю. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

В статье рассмотрены особенности институционального обеспечения инновационно-инвестиционной деятельности в аграрном секторе Украины. Определены основные проблемы финансирования аграрно-промышленного производства и других ключевых сфер на инновационно-инвестиционной основе, а также роль теневой экономики для формирования и развития рынка инвестиционных ресурсов. Определен уровень государственной поддержки инновационного развития, а также спрогнозирован его объем на перспективу с учетом требований действующего законодательства.
Ключевые слова: аграрный сектор, инновационно-инвестиционное развитие, инвестиции, рынок инвестиционных ресурсов, инновация.

Fedun I.L., Sokolyuk K.Yu. INSTITUTIONAL SUPPORT OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY
IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE UKRAINIAN ECONOMY

The article considers the peculiarities of the institutional provision of innovation and investment activity in the agrarian sector of Ukraine. The basic problems of financing of agrarian-industrial production and other key spheres on innovation-investment basis and the role of the shadow economy for formation and development of the market of investment resources are determined. The level of state support for innovation development is determined and its volume for the future is projected, taking into account the requirements of the current legislation.
Key words: agrarian sector, innovation and investment development, investment, market of investment resources, innovation.

Завантажити статтю (pdf)