МОДЕРНІЗАЦІЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Станасюк Н.С.
кандидат економічних наук, доцент,
докторант кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва
Національного університету «Львівська політехніка»

Згідно з авторською методикою у статті проведено оцінювання рівня розвитку промислового потенціалу України в галузевому розрізі. Встановлено, що за рівнем розвитку як відтворювального, так і реалізованого потенціалу перші позиції займає переробна промисловість. На основі узагальнення світового досвіду запропоновано напрями модернізації галузевої структури національного промислового потенціалу.
Ключові слова: промисловий потенціал, галузева структура, модернізація, зарубіжний досвід, промисловий розвиток.

Станасюк Н.С. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ
Согласно авторской методике в статье проведена оценка уровня развития промышленного потенциала Украины в отраслевом разрезе. Установлено, что по уровню развития как воспроизводственного, так и реализованного потенциала первые позиции занимает перерабатывающая промышленность. На основе обобщения мирового опыта предложены направления модернизации отраслевой структуры национального промышленного потенциала.
Ключевые слова: промышленный потенциал, отраслевая структура, модернизация, зарубежный опыт, промышленное развитие.

Stanasyuk N.S. MODERNIZATION OF SECTORAL STRUCTURE OF INDUSTRIAL POTENTIAL OF UKRAINE
The estimation of the level of the industrial potential development of Ukraine in branch view was conducted by the author’s methodology in the article. It was defined that by the development level of both reproductive and realized potential, the processing industry occupies a leading position. On the basis of generalization of the world experience, the ways of modernization of the sectoral structure of the national industrial potential are offered.
Key words: industrial potential, sectoral structure, modernization, international experience, industrial development.

Завантажити статтю (pdf)