ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Скорук О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки, безпеки
та інноваційної діяльності підприємства
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті досліджено сутність, складники та особливості тіньової економіки в Україні. Проведено порівняльний аналіз рівня тіньової економіки України з іншими країнами. Обґрунтовано основні причини виникнення тіньової економіки та її прояви, визначено наслідки тіньової економіки для економічної безпеки держави. Запропоновано шляхи подолання тіньової економіки для зміцнення економічної безпеки України.
Ключові слова: тіньова економіка, рівень тіньової економіки, причини тіньової економіки, наслідки тіньової економіки, економічна безпека держави, загроза економічній безпеці, детінізація економіки.

Скорук Е.В. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
В статье исследованы сущность, составляющие и особенности теневой экономики в Украине. Проведен сравнительный анализ уровня теневой экономики Украины с другими странами. Обоснованы основные причины возникновения теневой экономики и ее проявления, определены последствия теневой экономики для экономической безопасности государства. Предложены пути преодоления теневой экономики для укрепления экономической безопасности Украины.
Ключевые слова: теневая экономика, уровень теневой экономики, причины теневой экономики, последствия теневой экономики, экономическая безопасность государства, угроза экономической безопасности, детенизация экономики.

Skoruk O.V. SHADOW ECONOMY: THE NATURE, CAUSES OF OCCURRENCE AND WAYS TO OVERCOME IT
The article explores the essence, components and features of the shadow economy in Ukraine. A comparative analysis of Ukraine’s shadow economy with other countries was carried out. The main reasons and manifestations of the shadow economy are substantiated, the consequences of the shadow economy for the economic security of the state are determined. The ways of overcoming the shadow economy for strengthening economic security of Ukraine are proposed.
Key words: shadow economy, level of the shadow economy, causes of the shadow economy, effects of the shadow economy, economic security of the state, threat to economic security, shadowing of the economy.

Завантажити статтю (pdf)