РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Печенюк А.П.
викладач кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту
Київського університету туризму, економіки і права

У статті розглянуто питання розвитку сільського зеленого туризму в умовах природоохоронних територій. Досліджено шляхи покращення ефективності функціонування сільського зеленого туризму в масштабах заповідних територій; подано пропозиції щодо удосконалення відносин між адміністраціями національних природних парків і господарями садиб сільського зеленого туризму щодо активізації взаємовигідної економічної діяльності.
Ключові слова: сільський зелений туризм, заповідні території, національні природні парки, сталий розвиток, ефективна співпраця.

Печенюк А.П. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ПРИРОДООХРАННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В статье рассмотрены вопросы развития сельского зеленого туризма в условиях природоохранных территорий. Исследованы пути улучшения сотрудничества и эффективного функционирования сельского зеленого туризма в масштабах заповедных территорий; даны предложения по совершенствованию отношений между администрациями национальных природных парков и хозяевами усадеб сельского зеленого туризма по вопросам активизации взаимовыгодной экономической деятельности.
Ключевые слова: сельский зеленый туризм, заповедные территории, национальные природные парки, устойчивое развитие, эффективное сотрудничество.

Pecheniuk A.P. DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM IN ENVIRONMENTAL PROTECTED AREAS:
DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

The issues of development of rural green tourism in the conditions of nature protection territories are considered in the article. The ways of improving cooperation and effective functioning of rural green tourism in the scale of protected areas are explored; Proposals have been developed to improve the relations between the administrations of national natural parks and the masters of rural green tourism estates on the issues of intensification of mutually beneficial economic cooperation.
Key words: rural green tourism, protected areas, national nature parks, sustainable development, effective cooperation.

Завантажити статтю (pdf)