ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Леховіцер В.О.
аспірант кафедри економічної теорії і підприємництва
Запорізького національного технічного університету

У статті проаналізовано підходи до моделей промислової політики та розкрито її особливості за рівнем селективності щодо економічних суб’єктів. Визначено зміст промислової політики інноваційного розвитку та критерії відбору пріоритетів для машинобудування. Запропоновано конкретні заходи щодо розроблення механізму промислової селективної підтримки пріоритетних галузей на основі таких критеріїв, як підприємницька активність, спрямованість інноваційної діяльності, фінансова активність, упровадження інноваційних процесів, ринковий інноваційний «стрибок» підприємств, експортна спрямованість інновацій.
Ключові слова: промислова політика, м’яка промислова політика, жорстка промислова політика, інноваційний розвиток, машинобудування, селективний підхід, євроінтеграція.

Леховицер В.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

В статье проанализированы подходы к моделям промышленной политики и раскрыты ее особенности по уровню селективности в отношении экономических субъектов. Определены содержание промышленной политики инновационного развития и критерии отбора приоритетов для машиностроения. Предложены конкретные меры по разработке механизма промышленной селективной поддержки приоритетных отраслей на основе таких критериев, как предпринимательская активность, направленность инновационной деятельности, финансовая активность, внедрение инновационных процессов, рыночный инновационный «скачок» предприятий, экспортная направленность инноваций.
Ключевые слова: промышленная политика, мягкая промышленная политика, жесткая промышленная политика, инновационное развитие, машиностроение, селективный подход, евроинтеграция.

Lehovitser V.O. THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF DEVELOPMENT INNOVATION
INDUSTRIAL POLICY

The approaches to industrial policy models and reveals its peculiarities in terms of the level of selectivity with respect to economic entities are article analyzed. The content of industrial policy of innovation development and criteria of priority selection for machine building are determined. Specific measures to develop a mechanism for industrial selective support of priority industries based on criteria such as entrepreneurial activity, innovation activity orientation, financial activity, introduction of innovative processes, market innovation "leap" of enterprises, export orientation of innovations are proposed.
Key words: industrial policy, soft industrial policy, rigid industrial policy, innovation development, mechanical engineering, selective approach, eurointegration.

Завантажити статтю (pdf)