СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО БІРЖОВОГО РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ

Яворська В.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Стаття присвячена актуальним питанням визначення напрямів розвитку торгівлі деривативами на світовому біржовому ринку. Проаналізовано основні тенденції світової біржової торгівлі товарними та фінансовими деривативами за географічним зонуванням та класифікацією біржових активів. Виявлено наслідки результатів біржових консолідаційних процесів у контексті глобалізаційного впливу.
Ключові слова: світовий біржовий ринок, біржова торгівля, біржа, товарні та фінансові деривативи, ф’ючерси, опціони, глобалізація.

Яворская В.А. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО БИРЖЕВОГО РЫНКА ДЕРИВАТИВОВ
Статья посвящена актуальным вопросам определения направлений развития торговли деривативами на мировом биржевом рынке. Проанализированы основные тенденции мировой биржевой торговли товарными и финансовыми деривативами по географическому зонированию и классификации биржевых активов. Выявлены последствия результатов биржевых консолидационных процессов в контексте глобализационного воздействия.
Ключевые слова: мировой биржевой рынок, биржевая торговля, биржа, товарные и финансовые деривативы, фьючерсы, опционы, глобализация.

Yavors’ka V.O. MODERN TENDENCIES OF THE WORLD EXCHANGE-TRADED DERIVATIVES MARKET
DEVELOPMENT

The article is devoted to the actual issues of determining the directions of derivatives trade development on the world exchange market. The main tendencies of commodity and financial derivatives trading in the world through geographic regions and classification of exchange assets are analyzed. The consequences of the results of exchange consolidation processes in the context of globalization influence are discussed.
Key words: world exchange market, exchange trading, stock exchange, commodity and financial derivatives, futures, options, globalization.

Завантажити статтю (pdf)