ВИКОРИСТАННЯ РОБОТІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ АКТИВАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Кухтин О.Б.
здобувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу
Тернопільського національного економічного університету

У статті визначено специфіку використання роботів-консультантів для управління фінансовими активами на фондовому ринку. Описано етапи роботи роботизованих фінансових радників із потенційними інвесторами. Наведено розміри активів, які перебувають в управлінні провідних роботів-консультантів. Відзначено причини зростання популярності управління інвестиціями за допомогою роботів-консультантів. Визначено переваги від використання роботизованих фінансових радників та проблеми, які можуть виникнути у роботі з ними. Акцентовано увагу на перспективі зростання індустрії робото-консультування у зв’язку з високою зацікавленістю банків і фінансових установ до технологій штучного інтелекту.
Ключові слова: робот-консультант, інформаційні технології, техніко-технологічних інновації, фондовий ринок, управління інвестиційним портфелем.

Кухтын О.Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
В статье определена специфика использования роботов-консультантов для управления финансовыми активами на фондовом рынке. Описаны этапы работы роботизированных финансовых советников с потенциальными инвесторами. Приведены размеры активов, находящихся в управлении ведущих роботов-консультантов. Отмечены причины роста популярности управления инвестициями с помощью роботов-консультантов. Определены преимущества от использования роботизированных финансовых советников и проблемы, которые могут возникнуть при работе с ними. Акцентировано внимание на перспективе роста индустрии робото-консультирования в связи с высокой заинтересованностью банков и финансовых учреждений в технологиях искусственного интеллекта.
Ключевые слова: робот-консультант, информационные технологии, технико-технологические инновации, фондовый рынок, управление инвестиционным портфелем.

Kukhtyn O.B. USING OF ROBO-ADVISORS FOR FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT IN THE STOCK MARKET
The specifics of the using of robo-advisors for managing financial assets in the stock market are defined in the article. The stages of work of robo-advisors with potential investors are described. The sizes of the assets, which are in the management of leading robo-advisors are given. The reasons of growth of popularity of investment management with the help of robo-advisors are noted. The advantages of using robo-advisors and the problems that may arise when working with them are given. The attention is focused on the prospect of growth of the industry of robo-advising in connection with the high interest of banks and financial institutions in the technologies of artificial intelligence.
Key words: robo-advisors, information technologies, technical and technological innovations, stock market, investment portfolio management.

Завантажити статтю (pdf)