ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ШОКІВ

Лебедєва Л.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики
Київського національного торговельно-економічного університету

Досліджено основні чинники, що вливають на забезпечення стійкості економіки до шоків. Проаналізовано фактори стійкості промисловості України до шоків та вказано галузі з найнижчим на найвищим її рівнями. Розроблено рекомендації заходів державної політики щодо мінімізації впливу шоків на промисловий розвиток.
Ключові слова: економічний шок, стійкість економіки, стійкість промисловості, промисловість.

Лебедева Л.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ К ШОКАМ
Исследованы основные факторы, что влияют на обеспечение устойчивости экономики к шокам. Проанализированы факторы устойчивости промышленности Украины к шокам и указаны отрасли с низким и высоким ее уровнями. Разработаны рекомендации мер государственной политики по минимизации влияния шоков на промышленное развитие.
Ключевые слова: экономический шок, устойчивость экономики, устойчивость промышленности, промышленность.

Lebedeva L.V. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF INDUSTRY'S RESILIENCE TO SHOCKS
The main factors that influence resilience of an economy to shocks have been investigated. Resilience factors of the Ukrainian industry to shocks have been analyzed and sub sectors of industry with a low and high level of resilience have been indicated. Recommendations of the state policy to minimize the influence of shocks on industrial development have been developed.
Keywords: economic shock, economic resilience, industry resilience, industry.

Завантажити статтю (pdf)