ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ
НА ОСНОВІ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ

Овандер Н.Л.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки
Житомирського державного технологічного університету

Статтю присвячено застосуванню математичного моделювання економічних процесів у дослідженні структурних зрушень в економіці країни. Проаналізовано способи побудови оптимізаційних моделей на основі міжгалузевого балансу. Запропоновано вдосконалити методологію побудови таких моделей використанням прирістного підходу. Формалізовано моделі оптимізації структурних зрушень в економіці країни на базі даних міжгалузевого балансу для покращення основних макроекономічних показників.
Ключові слова: економіко-математична модель, формалізація, оптимізація, макроекономічні показники, валовий внутрішній продукт, міжгалузевий баланс.

Овандер Н.Л. ФОРМАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ
В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ НА ОСНОВЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА

Статья посвящена применению математического моделирования экономических процессов в исследовании структурных сдвигов в экономике страны. Проанализированы способы построения оптимизационных моделей на основе межотраслевого баланса. Предложено усовершенствовать методологию построения таких моделей использованием приростного подхода. Формализованы модели оптимизации структурных сдвигов в экономике страны на основе данных межотраслевого баланса для улучшения макроэкономических показателей.
Ключевые слова: экономико-математическая модель, формализация, оптимизация, макроэкономические показатели, валовый внутренний продукт, межотраслевой баланс.

Ovander N.L. FORMALIZATION THE OPTIMIZATION MODEL OF STRUCTURAL SHIFTS
OF ECONOMICS OF A COUNTRY BASED ON INTER-BRANCHES BALANCE

The article is devoted to the application of mathematical modeling of economic processes in the research of structural changes in the economy of the country. The methods for constructing optimization models are analyzed on the basis of inter-branch balance. It is proposed to improve the methodology for constructing such models by using the incremental approach. The model of optimization of structural changes in the economy of the country is formalized on the basis of data from the inter-branch balance in order to improve the macroeconomic indicators.
Keywords: economic-mathematical model, formalization, optimization, macroeconomic indicators, gross domestic product, inter-branch balance.

Завантажити статтю (pdf)