АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ
КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ

Єсіпов А.Ю.
магістр
Київського національного університету технологій та дизайну
Синенко О.І.
доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу
Київського національного університету технологій та дизайну

У статті проведено аналіз етапів формування інфраструктури комунальної власності на базі використання інформаційної системи (ІС). Виявлено плюси та мінуси цієї концепції. Теоретично обґрунтовано зміст та сутність функціонування інфраструктури. Використано загальнонаукові методи, такі як аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація, системний аналіз. Розкрито сутність і особливість понять електронної інформаційної системи, а також те, як вона впливає на формування інформаційної інфраструктури комунальної власності. Створено можливість суттєво поліпшити систему обліку майна в країні.
Ключові слова: комунальна власність, інфраструктура, ІС, ЄІС, облік, управління майном.

Есипов А.Ю., Синенко А.И. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ

В статье проведен анализ этапов формирования инфраструктуры коммунальной собственности на базе использования информационной системы (ИС). Выявлены плюсы и минусы этой концепции. Теоретически обоснованы содержание и сущность функционирования инфраструктуры. Использованы общенаучные методы, такие как анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование, абстрагирование и конкретизация, системный анализ. Раскрыты сущность и особенность понятий электронной информационной системы, а также то, как она влияет на формирование информационной инфраструктуры коммунальной собственности. Создана возможность существенно улучшить систему учета имущества в стране.
Ключевые слова: коммунальная собственность, инфраструктура, ИС, ЕИС, учет, управление имуществом.

Yesipov A.Y., Synenko A.I. ANALYSIS OF FORMATION INFORMATION INFRASTRUCTURE
OF COMMUNAL PROPERTY BASED ELECTRONIC SYSTEMS

The article analyzes the stages of the formation of communal property infrastructure based on the use of the information system (IS). Identify the pros and cons of this concept. Theoretical justification of the content and essence of the functioning of the infrastructure. General scientific methods are used analysis and synthesis, induction and deduction, analogy and modeling, abstraction and specification, system analysis. The essence and peculiarity of the concepts of the electronic information system is revealed and how it influences the formation of the information infrastructure of communal property. The ability to significantly improve the property accounting system in the country.
Keywords: municipal property, infrastructure, IP, EIS, accounting, property management.

Завантажити статтю (pdf)