ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Юнацький М.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку, фінансів та оподаткування
ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування»

Досліджено сутність облікової політики, систему законодавчого регулювання та aспeкти (елементи) oблiкoвoгo пpoцeсу. Запропоновано напрями оптимізації структури облікової політики. Рекомендовано врахування у розробленні облікової політики банку зовнішніх чинників, що впливають на його діяльність.
Ключові слова: облікова політика, бухгалтерський облік банківсбкої установи, оптимізація структури облікової політики, організаційний, методологічний та технічний аспекти облікової політики банку, фактори впливу на облікову політику банківської установи.

Юнацкий М.О. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Исследованы сущность учетной политики, система законодательного регулирования и aспeкты (элементы) учетного пpoцeсса. Предложены направления оптимизации структуры учетной политики. Рекомендовано принимать во внимание при разработке учетной политики банка внешние факторы, влияющие на его деятельность.
Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет банковского учреждения, оптимизация структуры учетной политики, организационный, методологический и технический аспекты учетной политики банка, факторы влияния на учетную политику банковского учреждения.

Yunatsky M.O. FORMULATION OF THE ACCOUNTING POLICY OF A COMMERCIAL BANK
The essence of the accounting policy, the system of legislative regulation and the aspects (elements) of the accounting process are examined. Suggested directions of optimization of the structure of accounting policy. It is recommended to take into account when developing the bank’s accounting policy external factors affecting its activities.
Keywords: accounting policy, accounting of a banking institution, optimization of the structure of accounting policy, organizational, methodological and technical aspects of the bank’s accounting policy, factors of influence on the accounting policy of a banking institution.

Завантажити статтю (pdf)