ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
ЗА НОВИМ ТА СТАРИМ ПЛАНОМ РАХУНКІВ

Штик Ю.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту
Донецького національного університету економіки та торгівлі
імені Михайла Туган- Барановського
Карченкова О.Л.
студентка
Донецького національного університету економіки та торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського


У статті розглянуто новий план рахунків доходів та видатків бюджетної установи, його відмінності від старого плану. Доведено, що він є не досить досконалим, потребує змін і уточнень. Проведено аналіз переваг та недоліків нового і попереднього плану рахунків. Досліджено структуру рахунків та субрахунків нового плану. Визначено, що для усунення недоліків необхідно додати рахунки для відображення податкового зобов’язання та податкового кредиту, які використовуються бюджетними установами.
Ключові слова: план рахунків, бюджетні установи, субрахунки, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, доходи, витрати.

Штык Ю.В., Карченкова Е.Л. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕТА ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО НОВОМУ И СТАРОМУ ПЛАНУ СЧЕТОВ

В статье рассмотрен новый план счетов доходов и расходов бюджетного учреждения, его отличия от старого плана. Доказано, что он является недостаточно совершенным, требует изменений и уточнений. Проведен анализ преимуществ и недостатков нового и предыдущего плана счетов. Исследована структура счетов и субсчетов нового плана. Определено, что для устранения недостатков необходимо добавить счета для отражения налогового обязательства и налогового кредита, которые используются бюджетными учреждениями.
Ключевые слова: план счетов, бюджетные учреждения, субсчета, положения (стандарты) бухгалтерского учета, доходы, расходы.

Shtyk Y.V., Karchenkova O.L. COMPARATIVE CHARACTERISTICS INCOME AND EXPENDITURES
OF BUDGET INSTITUTIONS FOR THE NEW AND OLD CHART OF ACCOUNTS

This article deals with a new chart of accounts of income and expenditure budget entity, distinct from the old plan. It has been proven that it is not quite perfect, needs changes and adjustments. In a scientific paper analyzes the advantages and disadvantages of the new and previous chart of accounts. The structure of accounts and subaccounts new plan. It was determined that deficiencies need to add accounts to reflect the tax liability and the tax credit used by budget institutions.
Keywords: chart of accounts, government agencies, sub-accounts, provisions (standards) of accounting, revenues, expenses.

Завантажити статтю (pdf)