НОУ-ХАУ ЯК ОБ’ЄКТ В ОБЛІКУ

Фатенок-Ткачук А.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і оподаткування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Кальчук К.Ю.
бакалавр
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті визначено сутність характеристики об’єкта ноу-хау у складі нематеріальних активів згідно з нормативно-правовим забезпеченням обліку. Виокремлено характерні риси ідентифікації досліджуваного активу. Виділено методи юридичного захисту таких об’єктів. Наведено перелік необхідних первинних документів для обліку ноу-хау у складі нематеріальних активів. Досліджено проблемні аспекти оцінки нематеріальних активів.
Ключові слова: нематеріальні активи, ноу-хау, об’єкти інтелектуальної власності, секрет.

Фатенок-Ткачук А.А., Кальчук К.Ю. НОУ-ХАУ КАК ОБЪЕКТ В УЧЕТЕ
В статье определена сущность характеристики объекта ноу-хау в составе нематериальных активов согласно нормативно-правовому обеспечению учета. Выделены характерные черты идентификации исследуемого актива. Выделены методы юридической защиты таких объектов. Приведен список необходимых первичных документов для учета ноу-хау в составе нематериальных активов. Исследованы проблемные аспекты оценки нематериальных активов.
Ключевые слова: нематериальные активы, ноу-хау, объекты интеллектуальной собственности, секрет.

Fatenok-Tkachuk А.О., Кalchuk K.Y. KNOW-HOW AS OBJECT IN ACCOUNTING
In the article is determined the essence of the object characteristics of know-how as a part of intangible assets according to regulatory and legal provision of accounting. Allocated characteristic features of the researched assets identification. The methods of legal protection of such objects were allocated. The list of necessary primary documents for accounting know-how as intangible assets was provided. The problematic aspects of valuation of intangible assets were investigated.
Keywords: intangible assets, know-how, intellectual property, secret.

Завантажити статтю (pdf)