ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ АКТА ЗВІРКИ РОЗРАХУНКІВ
З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ

Фатенок-Ткачук А.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Данилко А.Р.
бакалавр
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Стаття присвячена особливостям методики формування акта звірки щодо розрахунків з постачальниками та підрядниками. Визначено причини та необхідність використання акта звірки розрахунків. Згруповано інформацію, яка повинна міститись в акті звірки, та загальні правила й вимоги до його складання. Систематизовано послідовність дій підприємства щодо проведення звірянь із контрагентами.
Ключові слова: розрахунки з постачальниками та підрядниками, акт звірки розрахунків, інвентаризація зобов’язань, звіряння з контрагентами, акт інвентаризації.

Фатенок-Ткачук А.А., Данилко А.Р. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
АКТА СВЕРКИ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ

Статья посвящена особенностям методики формирования акта сверки по расчетам с поставщиками и подрядчиками. Определены причины и необходимость использования акта сверки расчетов. Сгруппированы информация, которая должна содержаться в акте сверки, и общие правила и требования к его составлению. Систематизирована последовательность действий предприятия по проведению сверок с контрагентами.
Ключевые слова: расчеты с поставщиками и подрядчиками, акт сверки расчетов, инвентаризация обязательств, сверки с контрагентами, акт инвентаризации.

Fatenok-Tkachuk A.A., Danylko A.R. FEATURES FORMING TECHNIQUES
ACT OF RECONCILIATION SETTLEMENTS TO SUPPLIERS AND CONTRACTORS

The article is devoted to features methods of forming act on reconciliation of payments to suppliers and contractors. This article describes the reasons and need for the act of checking the calculations. It grouped the information to be contained in the act of reconciliation and common rules and requirements for its execution. The article systematized sequence of the enterprise to conduct reconciliations with contractors.
Keywords: settlements with suppliers and contractors, reconciliation statement, inventory of liabilities, reconciliations with counterparties, inventory act.

Завантажити статтю (pdf)