ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ

Романів С.Р.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу
Тернопільського національного економічного університету
Голяш І.Д.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу
Тернопільського національного економічного університету

Статтю присвячено актуальним питанням визначення основних напрямів удосконалення правового регулювання судово-експертної діяльності, зокрема у сфері проведення судово-економічної експертизи, що є одним із завдань експертного забезпечення правосуддя в Україні. Представлено основні тенденції розвитку сучасного інституту економічної експертизи в рамках процесу судочинства і за його межами відповідно.
Ключові слова: судово-експертна діяльність, економічна експертиза, правове регулювання, регламентація, правосуддя.

Романив С.Р., Голяш И.Д. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УКРАИНЕ

Статья посвящена актуальным вопросам определения основных направлений усовершенствования правового регулирования судебно-экспертной деятельности, в частности в сфере проведения судебно-экономической экспертизы, что является одним из заданий экспертного обеспечения правосудия в Украине. Представлены основные тенденции развития современного института экономической экспертизы в рамках процесса судопроизводства и за его границами соответственно.
Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, экономическая экспертиза, правовое регулирование, регламентирование, правосудие.

Romaniv S.R., Golyash I.D. THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION
OF FORENSIC AND ECONOMIC EXPERTISE IN UKRAINE

The article is devoted to topical issues determine the main directions of improvement of legal regulation of forensic activity, particularly in the field of forensic and economic expertise, which is one of the tasks of expert support of justice in Ukraine. The basic trends of modern institute of economic expertise within the judicial process and beyond, respectively.
Keywords: forensic expert activity, economic expertise, regulation, regulation, judgment.

Завантажити статтю (pdf)