ДЕЛЬКРЕДЕРЕ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ОБАЧНОСТІ
ЧИ НАДУМАНА ПРОБЛЕМА?

Романів Р.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку у виробничій сфері
Тернопільського національного економічного університету
Кручак Л.В.
аспірант кафедри аудиту, ревізії та аналізу
Тернопільського національного економічного університету

Статтю присвячено проблемам відображення поточної дебіторської заборгованості у звітності, реалізації підходів до застосування принципу обачності під час здійснення оцінки даного виду активу балансу. Здійснено пропозиції щодо дисконтування вартості дебіторської заборгованості та вдосконалення процесу формування резерву сумнівних боргів. Визначено шляхи гармонізації вітчизняних та міжнародних стандартів стосовно обліку та оцінки дебіторської заборгованості.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, дисконтування вартості активу, вітчизняні та міжнародні облікові стандарти.

Романив Р.В. Кручак Л.В. ДЕЛЬКРЕДЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ НАДУМАННАЯ ПРОБЛЕМА?

Статья посвящена проблемам отображения текущей дебиторской задолженности в отчетности, реализации подходов к применению принципа осмотрительности в процессе оценки данного вида активов баланса. Сформулированы предложения относительно дисконтирования стоимости дебиторской задолженности и усовершенствования процесса формирования резерва сомнительных долгов. Определены пути гармонизации отечественных и международных стандартов относительно учета и оценки дебиторской задолженности.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, резерв сомнительных долгов, дисконтирование стоимости актива, отечественные и международные учетные стандарты.

Romaniv R.V., Krychak L.V. DELCREDERE RECEIVABLES:
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PRUDENCE OR CONTRIVED PROBLEM?

The article deals with the problems reflect current receivables reporting approaches implementation of the principle of caution when assessing this type of asset balance. Done offer to discount the value of receivables and improve the process of forming the allowance for doubtful debts. The ways of harmonization of national and international standards for accounting and evaluation receivables.
Keywords: accounts receivable, allowance for doubtful debts, discounted value of the asset, domestic and international accounting standards.

Завантажити статтю (pdf)