МІСЦЕ ТА АНАЛІЗ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІН
ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОЇ БАЗИ

Михайленко О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту
Національного університету харчових технологій
Козаченко В.О.
студент
Національного університету харчових технологій

У статті досліджено сутність місцевих податків і зборів, їх значення для місцевих бюджетів як дохідної частини та місце в бюджетній системі України, висвітлено основні особливості змін законодавчо-нормативної бази. Здійснено огляд класифікації місцевих податків та зборів, інформаційного забезпечення їхнього аналізу. Запропоновано систему аналітичних показників та методологію аналізу місцевих податків і зборів на підприємстві.
Ключові слова: місцеві податки та збори, місцеве оподаткування, місцевий бюджет, податок на майно, єдиний податок, плата за землю, транспортний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.

Михайленко О.В., Козаченко В.А. МЕСТО И АНАЛИЗ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

В статье исследованы сущность местных налогов и сборов, их значение для местных бюджетов как доходной части и место в бюджетной системе Украины, освещены основные особенности изменений нормативно-правовой базы. Осуществлен обзор классификации местных налогов и сборов, информационного обеспечения их анализа. Предложены система аналитических показателей и методология анализа местных налогов и сборов на предприятии.
Ключевые слова: местные налоги и сборы, местное налогообложение, местный бюджет, налог на имущество, единый налог, плата за землю, транспортный налог, сбор за места для парковки транспортных средств, туристический сбор.

Mikhailenko O.V., Kozachenko V.A. PLACE AND ANALYSIS OF LOCAL TAXES AND FEES TAKING
INTO ACCOUNT THE PARTICULARITIES OF THE LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK

In this article the essence of local taxes and fees, their importance to local budgets as the revenue side and a place in the budget system of Ukraine highlighted the main features of changes in the legal and regulatory framework. Done overview of the classification of local taxes and fees, information support of their analysis. It was suggested that the system of analytical indicators and methodology for the analysis of local taxes and fees in the enterprise.
Keywords: local taxes and fees, local taxes, local budget, property tax, single tax, land tax, vehicle tax, fees for parking of vehicles, tourist tax.

Завантажити статтю (pdf)