ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»

Кемарська Л.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та обліку
Дніпровського державного технічного університету
Дідик І.В.
студент
Дніпровського державного технічного університету
Федько Н.Ю.
студент
Дніпровського державного технічного університету

У статті проведено аналіз фінансової стійкості на прикладі підприємства ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за період 2013–2015 років. Наведено розрахунки показників оцінки фінансової стійкості, які дають можливість здійснити аналіз розвитку та функціонування підприємства. Розглянуто показники забезпеченості запасів та витрат підприємства джерелами їх формування для визначення фінансової ситуації за ступенем стійкості. На підставі розрахунків здійснено відповідні висновки.
Ключові слова: оцінка, фінансова стійкість, показники фінансової стійкості, абсолютні показники, ступень забезпеченості запасів і витрат, тип фінансової стійкості.

Кемарская Л.Г., Дидык И.В., Федько Н.Ю. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАО «ДНЕПРАЗОТ»
В статье проведен анализ финансовой устойчивости на примере предприятия ПАО «ДНЕПРАЗОТ» за период 2013–2015 годов. Приведены расчеты показателей оценки финансовой устойчивости, которые дают возможность осуществить анализ развития и функционирования предприятия. Рассмотрены показатели обеспеченности запасов и затрат предприятия источниками их формирования для определения финансовой ситуации по степени устойчивости. На основе расчетов сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: оценка, финансовая устойчивость, показатели финансовой устойчивости, абсолютные показатели, степень обеспеченности запасов и затрат, тип финансовой устойчивости.

Kemarska L.G., Didyk I.V., Fedko N.Y. ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF PJSC “DNEPRAZOT”
In the article the analysis of financial stability on the example of enterprises of PJSC “DNEPRAZOT” for the period 2013–2015. The calculations of the indicators for assessing financial stability, which enable an analysis of the development and functioning of the enterprise. Considered indicators of security of stocks and expenses of the enterprise, sources of their formation to determine the financial situation on the degree of stability. On the basis of calculations made appropriate conclusions.
Keywords: assessment, financial stability, financial sustainability indicators, absolute indicators, degree of coverage and costs, type of financial stability.

Завантажити статтю (pdf)